Privacy Statement

Privacy Statement Sion Internationaal versie 1 (last update 22-06-2018)

 

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Stichting Sion Internationaal (SION INTERNATIONAAL) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

 

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen

Voor het mogelijk maken onze activiteiten in Roemenië zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs en vrijwilligers en om hen te kunnen mobiliseren dienen wij persoonsgegevens vast te leggen en te verwerken. Bijvoorbeeld bij het doen van een donatie aan SION INTERNATIONAAL wordt o.a. uw naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van uw donatie.

Ook als u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt met ons via een formulier op onze website, per e-mail, telefoon, of als u zich inschrijft voor onze nieuwsflits. In dit geval verwerken we bijvoorbeeld o.a. uw telefoonnummer, e-mailadres, adres en uw naam zodat wij u een bevestiging kunnen sturen dat uw registratie in goede orde door ons is ontvangen .

Hierdoor kunnen we u gerichte en relevante informatie aanbieden. Het staat u ten allen tijde vrij om uzelf af te melden voor onze communicatie-uitingen.

 

Ons Privacy Statement heeft betrekking op SION INTERNATIONAAL en alle door ons beheerde websites

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door SION INTERNATIONAAL en door SION INTERNATIONAAL beheerde websites. Dit Privacy Statement hoort bij onze websites zoals aangegeven op: http://casaluminii.sion-international.nl/privacystatement

 

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het behalen van onze missie

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het reageren op door ingestuurde reacties/berichten, het verwerken van donaties, etc. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren waardoor we beter in staat zijn onze missie te bereiken. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

  • Uw donatie kunnen verwerken en beheren.
  • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van uw inzet als vrijwilliger.
  • U kunnen informeren t.b.v. onze activiteiten
  • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
  • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
  • Nieuwe donateurs en vrijwilligers kunnen werven.
  • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
  • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Om u te kunnen informeren over ons werk, nieuwe campagnes en u te kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken gebruikt SION INTERNATIONAAL de geregistreerde contactgegevens. Dit doen we alleen als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van deze contactgegevens. Wilt u dit niet, dan  kunt u dit altijd bij ons aangeven door uzelf uit te schrijven.

 

 

CRM Sion Internationaal
Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag
We maken gebruik van persoonsregistratie voor het goed kunnen verwerken van de voorkeuren van de ontvangen informatie omtrent de zendingsactiviteiten van ECM Voor zover bekend en van toepassing worden één of meerdere van de volgende persoonsgegevens geregistreerd:

·        naam en voornamen c.q. voorletters;

·        aanhef / geslacht;

·        straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land

·        e-mailadres

·        telefoon (vast/mobiel)

·        contactmomenten (post, e-mail, belmomenten etc)

Wij verwerken deze gegevens op basis van de door onze missie gerechtvaardigde activiteiten,

en/of;

ter uitvoering van de aangegeven wens van de donateur/belangstellende voor de bediening van ECM

We registreren financiële gegevens van onze donateurs voor het goed beheren van de fondsen omtrent onze zendingsactiviteiten in Europa ·        IBAN rekeningnummer

·        gifthistorie

We verwerken deze gegevens om de giften aan de donateur en fonds te kunnen koppelen voor verantwoording van ons werk,

en/of;

Vanuit onze ANBIstatus zijn we verplicht om deze gegevens te kunnen overleggen aan de belastingdienst in geval van controle

 

In het kader van terugkoppeling van onze activiteiten verwerken we diverse persoonsgegevens. In onderstaande tabel ziet u om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

  welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag
·        Er worden periodieken,  fondswerfbrieven en nieuwsbrieven (al dan niet elektronische) verstuurd naar donateurs en betrokkenen die betrokken zijn bij onze bediening. ·        Nieuwsflits ongeveer 4x per jaar

·        Extra oproepen indien nodig

·        naam en voornamen c.q. voorletters;

·        aanhef / geslacht

·        straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land

·        e-mailadres

We verzamelen deze gegevens op basis van de door onze missie gerechtvaardigde activiteiten,

het door onze missie gerecht­vaar­digd belang,

en; om te informeren over de voortgang van ons werk

 

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

SION INTERNATIONAAL verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie.

 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van relaties te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

 

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

  1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
  2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door SION INTERNATIONAAL voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door SION INTERNATIONAAL in algemene zin, zowel bij SION INTERNATIONAAL als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken maar uiterlijk binnen 1 maand na indienen van het verzoek.

 

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk/digitaal motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

 

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

U kunt zich uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als u een donatie hebt gedaan kan uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat u zichzelf wenst uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar info@sion-international.nl om uzelf uit te schrijven.

 

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derden. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derden omgaan met uw persoonsgegevens.

Cookie Statement

SION INTERNATIONAAL gebruikt geen cookies op haar websites

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe SION INTERNATIONAAL omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

Stichting Sion Internationaal Pastinaak 7, 7463 CX Rijssen,  06-13 18 99 04

 

U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: info@sion-international.nl

 

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.